Exempelbrev 1

Nr 29

23/09 2020

HIR Marknadsbrev Nr 29, 2020

  1. Coronaeffekter på marknaden
  2. Vi ser positiv trend för svensk raps
  3. Fin höst har gett lite fodervete
  4. Var en hård ränteförhandlare!

Coronaeffekter på marknaden

Oron för att spridningen av Covid-19 åter tar fart i många länder fick investerarna på aktie och råvarubörser att ta hem vinster i början av veckan genom att sälja av en del av sina positioner. Det gjorde de även när det gäller spannmål och oljeväxter på både Chicago och Matif. Störst tillbakagång blev det för rapspriset på Matif som i slutet av förra veckan var uppe i 395,50 €/t (4 121 kr/t) för november-20 terminen. Igår vid stängningen på Matif var priset på 391 €/t (4 075 kr/t).

Amerikansk vete stannar i USA

Vetepriserna på Matif har knappt backat något, dec-20 terminen var igår tillbaka på 194,50 €/t (2 027 kr/t) igen vilket var toppnotering i slutet av förra veckan. På Chicago är priset på dec-20 termin 205,31 USD/t (1 824 kr/t), det är 5,94 USD/t (53 kr/t) lägre än förra veckans högsta pris. Amerikanskt vete har fortfarande ett för högt pris för att vara konkurrenskraftigt på världsmarknaden när fraktkostnaden tas med.

Vi ser positiv trend för svensk raps

På den fysiska marknaden har inget fundamentalt ändrats. Det är fortfarande stark efterfrågan på vegetabiliska oljor och Kina gör nya stora inköp av soja i USA. Torka är ett bekymmer i stora delar av Europa. I Frankrike har höstrapsen problem med uppkomsten och arealen bedöms understiga 1 m. ha till skörd 2021. Det är minst 100 000 ha mindre än årets areal, en minskning i nivå med vad svensk rapsareal är på. Det gör att vi även till nästa år lär ha ett högt rapspris. För årets skörd tror vi att priset kommer att passera 400 €/t under vintern så vi avvaktar med att lägga en säljrekommendation för rapsen.

Fortsatt höga vetepriser

Vetepriserna internationellt hålls uppe av att många stora köpare som Saudi-Arabien och Egypten är på marknaden samtidigt. Igår köpte Egypten återigen 405 000 t vete. Säljare var som väntat Ryssland men priset på 256 USD/t (2 274 kr/t) fritt levererat hamn var 9 USD/t (80 kr/t) högre än för 14 dagar sedan. Att ryskt exportvete fortsätter att stiga lyfter prisnivån för vete i hela världen.

Fin höst har gett lite fodervete

I Sverige är priserna fritt levererat på kvarnvete på runt 1 700 kr/t, proteintillägg tillkommer. Fodervetepriset är uppe i stort sett samma nivå och det beror på att det finns väldigt lite vete som kan klassas som foder i Sverige efter den fina hösten. Det är billigare att använda svenskt kvarnvete till foder än att importera fodervete. Att vi ser så starka priser så här tidigt beror på att det är runt Östersjön som det nu finns vete att köpa om man inte vill köpa från Ryssland. Polen och Baltikum har sålt 12,5 % vete för leverans till Saudiarabien och konkurrerar då inte med Sverige om köparna i nordvästra Afrika som vill ha 11, 5 % vara. Det går också mer svenskt vete i år till Irland och Storbritannien efter den dåliga brittiska skörden. Utbrottet av afrikansk svinpest (ASF) i Tyskland har hittills inte påverkat efterfrågan på foderspannmål. Grisproduktionen både i Danmark och Sverige går för fullt och det bidrar också till att vi ser höga priser på vete. För att minska foderkostnaden ökas inblandningen av foderkorn i foderrecepten, det har höjt priset på foderkorn som nu är uppe i närmare 1 500 kr/t fritt levererat. Premien för maltkorn är nu knappt 80 kr/t vilket gör att vid minsta tveksamhet om kvalitén så är det en bättre affär att låta maltkornet gå till foder.

Höga priser och läge att sälja

Det är ovanligt snabbt efter skörd som vi ser en så hög prisuppgång på vete och foderkorn. Kan det bli högre? Det är inte så säkert, 1 700 kr/t för vete och 1 500 kr/t för foderkorn är höga priser. Vårt råd är att bevaka marknaden för att se om priserna kan stiga mer, vänder de ner så sälj 50–75 % av det du har osålt i ditt lager.

Säkra en del av nästa skörd

Priset på kvarnvete för skörd 2021 har också stigit och ligger nu på cirka 1 600 kr/t för skördeleverans. För att vara ett svenskt pris vid skörd är det bra så håll koll på utvecklingen och säkra av 15–25 % om du vet om att du måste sälja vete vid skörd 2021. Leverans på våren 2022 ligger runt 1 700 kr/t, det är också ett bra pris för den som väljer att lagra sitt vete.

Vi tror på oförändrad styrränta

Riksbanken lämnade igår (tisdag) som väntat reporäntan oförändrad på 0 %. Räntebana lämnades också oförändrad viket innebär att riksbankens fortsatt tror att nollräntan kommer att bestå i alla fall fram till slutet av 2023 vilket även är så långt som prognosen sträcker sig. En ändring av styrräntan är således ej sannolik inom överskådlig framtid. Det ligger i linje med de besked som de senaste veckorna kommit från de amerikanska, europeiska och brittiska centralbankerna som samtliga ligger kvar med en oförändrad låg styrränta med förväntningar om att de kommer att göra det under en lång tid framöver.

Var en hård ränteförhandlare!

Det ligger sannolikt inga räntehöjningar från bankernas sida i korten så länge de inte vill höja sina marginaler. En 10-årig ränta bör du kunna säkra till runt 2 %. En rörlig ränta på åkermark kan ligga på allt från strax under 1 % upp till 1,4 % beroende på det enskilda företagets förutsättningar. Det är dock ganska vanligt att se räntor runt 1,8 % på företag som inte är så hårda i förhandlingarna, ha hög belåning eller bristande lönsamhet.

Exempeldiagram

HIR Marknadsbrev ges ut av de oberoende organisationerna HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skaraborg, Hushållningssällskapet Gotland, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och HS Konsult.

Kontakt: Stina Jönsson, stina.jonsson@hush.se eller 010-476 22 02. Copyright Ansvarsbegränsning: Marknadsbreven avser att ge en allmän information om aktuellt marknadsläge. Informationen och rekommendationerna är inte heltäckande och är inte personliga. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster baserat på den information eller de rekommendationer som anges i brevet.

Exempelbrev 2

Nr 26

02/09 2020

HIR Marknadsbrev Nr 26, 2020

  1. Stigande priser i USA
  2. Torkan i öst tros ge prisökning
  3. Vi tror på bra prisuppgång
  4. Troligtvis stärkt krona under hösten

Stigande priser i USA

Rädsla för torka i flera viktiga odlingsområden är den drivande faktorn bakom fortsatta prisökningar på spannmål och oljeväxter i världen.

I USA har det kommit sparsamt med regn i augusti och det innebär att veckan började med nya nedskrivningar av statusen för majs och soja. Speciellt för soja är torrt väder i augusti dåligt för det är då som det ska utvecklas många baljor fyllda med stora och fina bönor. Prisökningen förstärks av stor försäljning till framför allt Kina som köper rejäla volymer av både soja och majs varje vecka av årets skörd i USA.

I väntan på El Nino

I Sydamerika ökar rädslan för att väderfenomenet El Nino är på väg att etablera sig. Gör den det kommer det att bli torrt i Sydamerika. I Argentina har det redan påverkat årets veteskörd som är nedskriven till 19 m. ton från 21. Fortsatt torka kan innebära problem med sådden av soja och majs som startar i månadsskiftet september/oktober. Prognoserna på skörden efter nyår är högt satta inte minst för Brasilien som har blivit Kinas förstahandsval när det gäller inköp av både soja och majs. För Australien kan effekten av El Nino bli torka i vissa delar och stora regnmängder i andra delar som kan ge sämre kvalité på årets skörd.

Torkan i öst tros ge prisökning

I Ryssland och Ukraina håller torkan i sig. Positivt för skördearbetet som är långt framme men skörden av solros blir lägre än prognoserna. Högre importpriser för soja och solros kan vara det som behövs för att rapspriserna ska kunna ta sig över nivån på 385 €/t (3 971 kr/t) som hittills fungerat som en spärr för högre spotpris på Matif. Att Euron handlas till 1,19–1,20 mot US-dollarn är en nackdel eftersom det gör importen av alternativ till europeisk raps billigare men de alternativen kommer att bli färre när vintern närmar sig. Det finns potential för att vi ska se rapspriser på 400 €/t (4 126 kr/t) och kanske mer därtill vid årsskiftet.

Mindre pristapp än väntat

Prisfallet på vete har inte varit lika stort som det brukar vid skörd, varken på världsmarknaden eller i Sverige. Priserna har redan börjat stiga och orsaken är dels en dålig veteskörd i Europa men väl så viktigt är den prisökning som vi nu ser för majsen. Att Frankrike fick en dålig skörd gör att de måste försöka hitta volymer på annat håll för att täcka för de åtagande mot bland annat Kina och Algeriet som de gjorde innan skörd. Vetepriset på Matif påverkas så klart en hel del av situationen i Frankrike men också av att fler länder i Europa som Storbritannien kommer att behöva importera vete och majs i år för att täcka det underskott som är ett resultat av en liten höstvetesådd som dessutom inte ger bra skörd.

Vi tror på bra prisuppgång

Svenska spannmålshandlare säger att de får fler förfrågningar än normalt vid den här tiden från köpare av vete men priserna är inte så attraktiva eftersom Baltikum fortsätter att pressa FOB-priserna (Fritt Ombord Båt). Vetepriset på Matif för sep-20 terminen har stigit med 3,25 €/t (33,50 kr/t) sen förra veckan, svenskt noterar pris har stigit 40 kr/t. Hamburgnoteringen för kvarnvete med min 12 % protein har ökat 2 €/t (21 kr/t). Uppgången på vete får också support av att priserna runt Svarta havet stiger. Med färre konkurrenter på exportmarknaden så passar ryssen på att höja exportpriset. Det finns förutsättningar för att priserna på vete ska kunna nå nivåer på 1 600–1 700 kr/t när vi närmar oss vintern.

Rätt kvalité till rätt pris

Avräkningarna för årets leveranserna av spannmål och oljeväxter kommer nu efterhand från spannmålshandlarna. Kolla igenom dem direkt när de kommer så du blir rätt avräknad. Tycker du inte att analysen är rätt så ta kontakt med företaget och var inte rädd för att begära en ny analys om du tycker att det är någon leverans som avviker. Kostnaden är oftast rätt ringa i förhållande till värdet på leveransen. I skördeinformationen från företagen står oftast kostnader och vilka villkor som gäller för att en ny analys ska ersätta den första.

Troligtvis stärkt krona under hösten

Kronan har stärkts mot både euron och dollarn den senaste veckan och kostar i skrivande stund 10,29 kr/euro respektive 8,68 kr/dollar. Under tisdagen presenterades det svenska inköpschefsindexet för augusti. Inköpschefsindexet är en konjunkturmätare där ett antal svenska företags inköpschefer får svara på hur de ser på konjunkturen för deras företag för tillfället. Indexet överträffade förväntningarna och sänder en tydlig signal att Sveriges ekonomi går i rätt riktning. Fortsätter utvecklingen är det sannolikt att kronan kommer att fortsätta stärkas under hösten.

Stora prisskillnader på elmarknaden

På elmarknaden ser vi just nu stigande elpriser på både termins- och spotmarknaden. Terminskontrakten för kommande kvartal steg med 24 % förra veckan vilket är ett tecken på stigande priser under höst och vinter. Kärnkraften går fortfarande på 50 % av full kapacitet men två av reaktorerna kommer att åter tas i bruk i början av september och en tredje i slutet av oktober. Skillnaderna på spotprismarknaden är fortsatt stor (ca. 20 öre/kWh) mellan norra och södra Sverige. Skillnaden beror främst på den begränsande överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige. I norr finns en stor tillgång på vatten där magasinen är väl fyllda. I södra Sverige där elproduktionen är mer väderberoende ligger elpriserna kring 55 öre/kWh för tillfället.

Exempeldiagram

HIR Marknadsbrev ges ut av de oberoende organisationerna HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skaraborg, Hushållningssällskapet Gotland, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och HS Konsult.

Kontakt: Stina Jönsson, stina.jonsson@hush.se eller 010-476 22 02. Copyright Ansvarsbegränsning: Marknadsbreven avser att ge en allmän information om aktuellt marknadsläge. Informationen och rekommendationerna är inte heltäckande och är inte personliga. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster baserat på den information eller de rekommendationer som anges i brevet.