Exempelbrev 1

Nr 36

23/11 2022

HIR Marknadsbrev Nr 36, 2022

  1. Export från Ukraina
  2. Oro för nästa års veteskörd
  3. Nästan all havre av grynkvalité
  4. Stor osäkerhet på gödningsmarknaden
  5. Oljepriset kan vara på uppgång igen

Export från Ukraina

Som förväntat blev det i slutet av förra veckan en förlängning av exportkorridoren för fartyg från Ukraina med ytterligare 120 dagar. Ryssland fick också förhandlat till sig att deras största statliga bank återigen får tillgång till det internationella banksystemet SWIFT vilket kommer underlätta deras export av spannmål och gödsel. Ukraina lyckades inte förhandla till sig varken fler hamnar, varor eller ett längre avtal. Ukraina har mindre att exportera i år så lyckas de hålla uppe en hög takt kan mycket av den tillgängliga exportvolymen på 20 m. ton majs, 10 m. ton vete och 1,3 m. ton korn klaras av på 3 månader.

Oro för nästa års veteskörd

När nyheten om avtalet släpptes gick priserna för vete och majs tillfälligt ner men repade sig snabbt, ett tecken på att marknaden hade prisat in en förlängning av korridoren. Indikationer på att Kina köpt vete av Frankrike har stärkt spannmålspriserna på Matif. Mar- 23 terminen stängde igår på 321 €/t (3 522 kr/t). Det är 2 €/t (22 kr/t) högre än förra veckan. Observera att dec-22 terminen för vete snart upphör och den speglar inte marknaden längre. En starkare US-dollar gör att vetepriserna på Chicago har gått ner när USA tappar i konkurrens mot både Svartahavet och Europa. Både Tyskland och Baltikum lär ha sålt kvarnvete till USA. Vetepriserna får redan nu support av en smygande oro för nästa års veteskörd. I USA så är det fortsatt mycket torrt, höstvetet kommer att gå in i vintern i dålig kondition. I Ryssland och Ukraina har det varit en våt höst och arealerna är lägre. I Ukraina är det bara sått 3,7 m. ha höstvete jämfört med 6,3 m. ha ifjol höstas.

Nedåt för foderkornspriset

Priserna på foderkorn har sjunkit i Frankrike trots att de äntligen har sålt några båtar korn till Kina. Även exportpriset på maltkorn har backat med 19 €/t (205 kr/t) sen förra veckan i fransk exporthamn. I Sverige har noterat spotpris på maltkorn sjunkit med 60 kr/t till nivån 3 270-3 350 kr/t. En försvagning av kronan mot både Euro och US-dollar dämpar prisnedgången i Sverige.

Nästan all havre av grynkvalité

Grynhavrepriserna har legat stilla under en lång tid utan att påverkas av att övrig spannmål har gått ner men den tunna handeln får nu priserna att vika. Noterat pris på grynhavre har gått ner med 80 kr/t sen förra veckan till nivån 2 900 - 3 100 kr/t däremot har priset på foderhavre stigit med 100 kr/t. Det beror säkerligen på att i år är i stort sett all havre av grynkvalité och då måste priset på foder upp för att få loss havre till foderindustrin. Prisskillnaden mellan kvalitéerna har minskat till 400 kr/t, tidigare låg den på 580-600 kr/t.

Covid ställer till det för rapspriset

Nya stora Covid-nedstängningar i Kina i veckan fick råoljepriset att falla kraftigt och det drog med sig rapsen ner under 600 €/t (6 472 kr/t) för Matif feb-23. Priset har repat sig något, terminen stängde igår på 604,75 €/t (6 635 kr/t). Priset har gått ner med 65 €/t (701 kr/t) sen 1 november. Då trodde marknaden att Kina skulle förändra sin policy gällande Covid och att det skulle höja konsumtionen av råvaror i Kina. Det som kan höja oljeväxtpriserna igen är det torra vädret i Sydamerika. Det är inte bara Argentinas vete som lider av torkan utan även majs och soja är nu påverkade när sådden fördröjs i väntan på regn. Att det kommer att gå ut över skörden är ganska säkert men hur mycket är för tidigt att spekulera i. Brasilien har klarat sig bättre än så länge och kan vid en bra skörd kompensera för Argentina. Att priserna inte ökat på soja hänger också på den osäkerhet som råder gällande Kinas importbehov om spridningen av Covid-19 fortsätter att öka. Prisutvecklingen på soja har tillsammans med råoljepriset störst påverkan på rapspriserna för tillfället.

Stor osäkerhet på gödningsmarknaden

Trots en stor prissänkning på gödning i Europa i början av november så är intresset för att köpa gödning fortfarande lågt. Grossistpriset på N27 i Tyskland har gått ner igen med 55 €/t (603 kr/t) till 600-650 €/t (6 582 - 7 131 kr/t). Vi har inte hört att priserna sjunkit mer i Sverige än men även här finns det de som väljer att vänta i hopp om lägre priser. Yara säger att det finns god tillgång på gödning, speciellt kväveprodukter men samtidigt hör vi från handeln att de fortfarande bara kan köpa kvoterade volymer av utvalda produkter från Yara. Det råder fortfarande en stor osäkerhet på gödselmarknaden i Europa gällande framtida pris på gas. Kallare väder och att ryska gasjätten Gazprom hotar att strypa gasleveranserna till Moldavien via Ukraina har fått gaspriserna att gå upp. De beskyller Ukraina för att de stjäl gas från dem.

Oljepriset kan vara på uppgång igen

Priset på råolja har fortsatt falla sedan 100 dollarsnivån noterad i början på november och står nu i 89 $/fatet. Senaste veckan har spekulationer för en fallande efterfrågan ökat, vilket dragit ner priset. Detta trots att produktionen från oljekartellen OPEC+ väntas minska med en miljon fat/dag under november. Framåt finns 2 intressanta datum tidigt i december som kan komma att påverka priset. Den 4 december väntas OPEC+ återigen besluta om nedskärningar på sin produktion. Vid deras senaste produktionsbesked ökade råoljepriset med runt 10$. Den 5 december kommer EU och Storbritannien förbjuda import av rysk olja, något som också kan få priset att öka. Vårt råd om att köpa diesel vid behov kvarstår.

Till följd av att dollarn ökat i värde sedan förra veckan har oljans prisfall enbart påverkat dieselpriset marginellt, nu på 19,78 SEK/L (-0,04 SEK).

Kylan skjuter upp elpriset

Sedan vädret blivit kallare under helgen har elpriset återigen stigit, och landade på ca 108 €/MWh i snittpris för SE3 och SE4 under förra veckan.

Ny räntehöjning i sikte

Under morgondagen kommer årets sista penningpolitiska besked från Riksbanken. Sedan förra veckans inflationssiffror visade på en ökad inflationstakt i Sverige (borträknat energi, då elpriserna sjönk under oktober), finns ett underlag för ytterligare räntehöjning från dagens 1,75%. Analytiker spår i nuläget en höjning mellan 50-75 punkter, alltså 0,5-0,75 %- enheter. Både centralbankerna i Europa och USA har nyligen höjt sina räntor med 75 punkter vardera.

Då marknaden redan har prisat in en höjning runt 75 punkter imorgon väntas inte räntebesked ha några större stärkande effekter på kronan, som under veckan försvagats. I nuläget står kronan i 10,93 SEK/€ (+0,09 SEK) mot euron, samt i 10,61 SEK/$ (+0,14 SEK) mot dollarn.

Exempeldiagram

HIR Marknadsbrev ges ut av de oberoende organisationerna HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skaraborg, Hushållningssällskapet Gotland, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och HS Konsult.

Kontakt: Pauline Nyhlén, pauline.nyhlen@hushallningssallskapet.se eller 010-476 22 02. Copyright Ansvarsbegränsning: Marknadsbreven avser att ge en allmän information om aktuellt marknadsläge. Informationen och rekommendationerna är inte heltäckande och är inte personliga. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster baserat på den information eller de rekommendationer som anges i brevet.

Exempelbrev 2

Nr 37

30/11 2022

HIR Marknadsbrev Nr 37, 2022

  1. Rapsen kraftigt ner
  2. Högproteinvete efterfrågat
  3. Avvakta försäljning
  4. Diesel följt råoljan ner
  5. Förväntad höjning av styrräntan

Covid sänker Kinas konsumtion

Den stora ökningen av Covid-fall i Kina den senaste veckan, och demonstrationerna över helgen, har fått marknaden att reagera kraftigt. Rädslan är stor att de nya stora nedstängningarna i Kina allvarligt ska dra ner både konsumtion och produktion.

Rapsen kraftigt ner

Råoljepriset har sjunkit drastiskt och det har dragit med sig de vegetabiliska oljorna. Rapspriset stängde igår på 586,5 €/t (6 387 kr/t) för feb-23 terminen på Matif. Det är en nedgång med 18 €/t (196 kr/t) sedan förra veckan. Noterat spotpris i Sverige har gått ner 211 kr/t till 6 155-6 160 kr/t. På Matif är nu priset för feb-23 terminen (skörd-22) på samma nivå som aug-23 terminen (skörd-23). Prisnedgången för raps hejdades något igår och vi såg en liten höjning med 2,25 €/t (24 kr/t) på Matif, det efter att priserna på både canola (vårraps) i Kanada och palmolja i Malaysia gick upp.

Förhalad export från Ukraina

Även spannmålsmarknaden känner av händelserna i Kina, men påverkas också av att avtalet för exportkorridoren i Ukraina är på plats. Marknaden tycks nu förvänta att exporten från både Ukraina och Ryssland ska rulla på för fullt - men det är långt ifrån självklart. Ukrainas exportvolym för november förväntas bara nå 3 m. ton jämfört med 4,2 m. ton för oktober. Det beror till stor del på att Ryssland fortsätter att förhala inspektioner och godkännanden av fartyg utanför Istanbul. Exportkapaciteten i de tre godkända ukrainska hamnarna utnyttjas bara till 50 % för tillfället.

Logistikproblem i Ryssland

Ryska exporten hämmas också av bekymmer med logistiken. Kapaciteten är nu nedsatt till 4-5 m. ton per månad, och det redan innan vintern som brukar dra ner på tempot. Det är inte säkert att Ryssland lyckas nå den stora exportvolym på 40-45 m. ton vete som är möjlig, efter deras rekordskörd på närmare 100 m. ton. De senaste veckorna har flera av de stora köparländerna köpt mycket vete direkt från Ryssland, men även en del från Ukraina. Från Ukraina exporteras mer majs än vete och mycket av det hamnar i EU.

Nya handelsvägar

På södra halvklotet sänks förväntningarna igen för Argentina och veteskörden spås nu bli så låg som 10-11 m. ton. Torrare väder i Australien har satt fart på skörden. Här rapporteras om höga skördar och över lag bra kvalité. Med Indien borta från exportmarknaden så har Australien ett bra läge att avsätta sin stora veteskörd i Asien. Handelskonflikten med Kina har mildrats, vilket gör att Kina köper mycket vete från Australien.

Högproteinvete efterfrågat

I Sverige är efterfrågan på kvarnvete bra. Särskilt efterfrågas vete med högt protein för då kan man blanda det med den stora volymen kvarnvete som håller 10,5-11,0 % protein. Att det finns behov av protein syns också på vårvetepriset. Det är nu så högt att det kan locka till import av tyskt E-vete i stället. När det gäller maltkorn så har mälterierna dragit sig tillbaka, de är täckta för ett tag på årets skörd men det sker lite handel med nästa skörd.

Avvakta försäljning

Vi tycker inte att det är aktuellt att sälja spannmål eller raps för tillfället. Reaktionen på händelserna i Kina kommer att mildras och faktum kvarstår att tillgången på vete och majs är fortsatt ansträngd globalt. Veteskörden i världen kan snart summeras men när det gäller majs är det långt kvar innan det sista är skördat i Sydamerika. Det finns stora förväntningar på rekordskördar av både majs och soja i Brasilien, som kanske inte kommer att infrias.

Är du däremot köpare av foderspannmål kan det vara intressant att köpa in en del av kommande behov nu när priserna sjunker. Sedan förra veckan har noteringen på svenskt foderkorn sjunkit med 60 kr/t och fodervete har gått ner med 80 kr/t.

Stor höstsådd

Jordbruksverket presenterade idag sin rapport över höstsådd areal 2022 i Sverige. Den torra och milda hösten har gjort att det är sått en lika stor areal höstvete som hösten 2020, preliminärt 461 200 ha. Rågarealen har ökat med 41 % till 29 700 ha, efter att några år legat på ca 21 000 ha. Ökningen gör att vi återigen riskerar att få ett prispressande överskott av råg på svenska marknad som måste exporteras. För höstkorn (20 600 ha) och rågvete (28 800 ha) är arealerna oförändrade jämfört med ifjol. Höstrapsarealen anges till 111 700 ha, dvs. lika stor som ifjol. Den hade kunnat vara större om inte en del raps hade körts upp på grund av dålig uppkomst.

Dieseln följt råoljan ner

Råoljan föll förra veckan till 81 $/fat, vilket är lägre än innan utbrottet av kriget i Ukraina. Priset har dock återhämtat sig något, till 85 $/fat, sedan dess. Trendlinjen har de senaste veckorna varit nedåtgående, men skulle oljekartellen OPEC+ välja att sänka produktionen nästa vecka kan priserna öka igen. Kina lär fortsatt ha en stor påverkan, beroende på hur regeringen handlar framåt.

Diesel har i hand med råoljan fortsatt falla i pris, och noteras nu till 18,98 SEK/L (-0,80 SEK).

Kallare väder höjer elpriserna

Elpriserna har dock fortsatt vandra uppåt i takt med kallare väder och temporär mindre energiproduktion. Isläggning sker i nuläget på svenska älvar, vilket drar ner vattenkraften. Samtidigt blåser det betydligt mindre än i början på november. Som följd landade elpriserna i både SE3 och SE4 på ca 205 respektive 206 €/MWh under förra veckan, och har fortsatt öka sedan dess. Även terminspriserna på el för nästa år har börjat stiga, och står nu i 198,25 $/MWh (+42,5 $ sedan veckan innan).

Förväntad höjning av styrräntan

I torsdags gav Riksbanken årets sista penningpolitiska beskeden. Höjningen med 75 punkter (0,75%-enheter) medför en styrränta på 2,5% i nuläget. Som följd har flera räntor stigit, däribland den rörliga räntan som nu står i 3,07% (bolån). Nästa penningpolitiska besked ges den 9 februari, där marknaden väntar sig ytterligare en höjning med 25 punkter.

Kronan fick som väntat ingen större vinning av räntehöjningen, utan står kvar i liknande nivåer som förra onsdagen. I dagsläget är kronan värd 10,93 SEK/$ (+0,00 SEK) mot euron och 10,54 SEK/$ (-0,07 SEK)

Exempeldiagram

HIR Marknadsbrev ges ut av de oberoende organisationerna HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skaraborg, Hushållningssällskapet Gotland, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och HS Konsult.

Kontakt: Pauline Nyhlén, pauline.nyhlen@hushallningssallskapet.se eller 010-476 22 02. Copyright Ansvarsbegränsning: Marknadsbreven avser att ge en allmän information om aktuellt marknadsläge. Informationen och rekommendationerna är inte heltäckande och är inte personliga. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster baserat på den information eller de rekommendationer som anges i brevet.