Ansvarsbegränsning HIR Marknadsbrev

HIR Marknadsbrev avser att ge en allmän information om aktuellt marknadsläge i de frågor som tid efter annan berörs i marknadsbreven. Informationen och rekommendationerna är generella och riktar sig inte till läsaren i det enskilda fallet. Även om innehållet i marknadsbreven är baserat på källor som utgivarna och respektive textförfattare bedömt som tillförlitliga, ansvarar dock inte utgivarna eller författarna för fel eller brister i informationen eller rekommendationen, ej heller för förluster eller kostnader som kan komma att uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys el dyl bör du som läsare om möjligt ta del av den fullständiga analysen, övrig information och andra uppgifter publicerade i anslutning därtill. Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte i något avseende anpassade för den specifike läsarens situation. Information rörande historiska siffror, kopplade till valutamarknad el dyl, utgör ingen garanti för framtida förändringar, vilket även gäller uppgifter rörande avkastning och liknande. De frågor som berörs i marknadsbreven är av dagsaktuell natur och svängningar kan ske med mycket kort varsel. Varje investering utgör alltid en risk och det är inte säkert att Du som investerare får tillbaka insatt kapital. Du svarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör därför ta del av all information rörande investeringen innan beslutet fattas. Vår rekommendation är alltid att du kontaktar din personlige bankman eller annan rådgivare innan du fattar beslut om en investering.

HIR Skåne AB
2015-01-29